Khai thác, phát triển nguồn thông tin khoa học và công nghệKhai thác, phát triển nguồn thông tin khoa học và công nghệ
 Thông tin khoa học và công nghệ (KH và CN) được đánh giá là nguồn lực đầu vào phục vụ đắc lực cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Việc tạo lập, phát triển, sử dụng nguồn tin KH và CN được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng và đang tích cực thực hiện để chủ động tham gia vào tiến trình cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 Thông tin khoa học và công nghệ (KH và CN) được đánh giá là nguồn lực đầu vào phục vụ đắc lực cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Việc tạo lập, phát triển, sử dụng nguồn tin KH và CN được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng và đang tích cực thực hiện để chủ động tham gia vào tiến trình cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
 

Phần mềm giúp đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp tự cập nhật thông tin về Thiết bị,  Nhân lực, Thông tin và Tổ chức, quản lý. Từ đó, hệ thống sẽ tự động tổng hợp số liệu và đánh giá hiện trạng công nghệ của doanh nghiệp so với mặt bằng chung của ngành và của toàn tỉnh.

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết