Quyết định 119/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2011Quyết định 119/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2011
Thứ 2, Ngày 30 tháng 09 năm 2013
Phê duyệt Đề án "Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020
  Phim Khoa học công nghệ
  Sản phẩm nổi bật
  Hệ thống đánh giá hiện trạng công nghệ
  Phần mềm quản lý Hồ sơ công việc
  Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh
  Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình
  Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định
  Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Lộc
  Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Hải Hậu
  Thông tin Khoa học công nghệ
  Hình ảnh hoạt động
  Website liên kết