Nghị định 11/2014/NĐ-CP ban hành nghị hoạt động thông tin khoa học công nghệNghị định 11/2014/NĐ-CP ban hành nghị hoạt động thông tin khoa học công nghệ
Thứ 2, Ngày 31 tháng 03 năm 2014
Ngày 18/02/2014, chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH&CN (Nghị định thay thế Nghị định 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004)
  Phim Khoa học công nghệ
  Sản phẩm nổi bật
  Hệ thống đánh giá hiện trạng công nghệ
  Phần mềm quản lý Hồ sơ công việc
  Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh
  Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình
  Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định
  Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Lộc
  Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Hải Hậu
  Thông tin Khoa học công nghệ
  Hình ảnh hoạt động
  Website liên kết