Nâng cao chất lượng các trang thông tin điện tử
Thứ 6, Ngày 23 tháng 06 năm 2017
 Để phát huy những thế mạnh, khắc phục hạn chế của các trang TTĐT, hiện nay Sở TT và TT đang tập trung tổ chức nhiều lớp tập huấn trang bị cho Ban biên tập trang TTĐT của các đơn vị về các kỹ năng, nghiệp vụ biên tập, vận hành hiệu quả trang TTĐT như: kỹ năng viết tin, bài, những kiến thức, kinh nghiệm trong việc khai thác tư liệu để viết tin, bài...

     Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, số hóa các thủ tục hành chính, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến để xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính trong cơ quan Nhà nước… nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, phục vụ tốt cho công dân, doanh nghiệp là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, Sở TT và TT đã tập trung huy động các doanh nghiệp viễn thông chung sức hỗ trợ các cấp chính quyền, địa phương xây dựng, đưa vào hoạt động các cổng/trang thông tin điện tử (TTĐT). Đến thời điểm hiện nay, 100% các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và cơ bản hoàn thiện trang TTĐT hoặc cổng TTĐT. Ngoài các cơ quan hành chính Nhà nước, Sở TT và TT cũng chủ động phối hợp với các đơn vị trong hệ thống chính trị thiết lập mới, sửa nâng cấp các trang TTĐT của các đơn vị như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Liên minh HTX tỉnh…
Sở TT và TT tập huấn nghiệp vụ quản lý trang thông tin điện tử cho cán bộ khối cơ quan hành chính Nhà nước.
Sở TT và TT tập huấn nghiệp vụ quản lý trang thông tin điện tử cho cán bộ khối
cơ quan hành chính Nhà nước.

    Thực hiện tiêu chí NTM áp dụng từ năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời dần từng bước hoàn thiện cổng TTĐT 4 cấp theo đúng tinh thần NQ 36a của Chính phủ (CP/tỉnh/huyện/xã), tỉnh đang từng bước triển khai xây dựng trang TTĐT tới các đơn vị xã, phường. Các cổng/trang TTĐT đã trở thành kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan Nhà nước. Trong đó, thông tin chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời trên cổng/trang TTĐT. Bộ thủ tục hành chính của 3 cấp chính quyền được công khai, cập nhật thường xuyên; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực đang được công khai đầy đủ theo quy định. Nhờ hoạt động của trang TTĐT đã góp phần giúp nhiều xã, phường, thị trấn giới thiệu, quảng bá hình ảnh của địa phương, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tin chỉ đạo, điều hành, qua đó giúp người dân có thể tương tác với lãnh đạo UBND các xã, phường tốt hơn. Thông qua các trang TTĐT này, nhiều địa phương đã vận động được sự hỗ trợ nguồn lực xây dựng quê hương từ các doanh nghiệp, những người con xa quê hương… Tuy nhiên, việc đưa thông tin trên trang TTĐT của nhiều địa phương còn hạn chế, nội dung thông tin còn chắp vá, không theo hệ thống và chưa đầy đủ, đa dạng, nên chưa đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, tra cứu văn bản của nhân dân và nhà đầu tư. Còn nhiều trang TTĐT của các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh chưa tích cực duy trì và cập nhật thường xuyên nội dung thông tin theo quy định. Trong khi đó, theo quy định việc cung cấp nội dung thông tin lên trang TTĐT của các đơn vị tập trung bảo đảm nội dung như: thông tin chỉ đạo điều hành; thủ tục hành chính; phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương; thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương; thông tin đấu thầu, mua sắm công… đều là hệ thống các văn bản có sẵn tại các đơn vị thể hiện bằng file Word. điện tử hoặc dạng file pdf. file ảnh. Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc cập nhật thông tin lên trang TTĐT còn chưa thường xuyên. Hoạt động của các trang TTĐT hiện nay còn gặp nhiều khó khăn như thiếu kinh phí; ban biên tập làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm, chưa được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ (quy định về cung cấp thông tin, cách viết tin, bài, quản trị); lãnh đạo cơ quan chủ quản còn chưa rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các trang TTĐT, do vậy chưa tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho các trang TTĐT hoạt động.

    Để phát huy những thế mạnh, khắc phục hạn chế của các trang TTĐT, hiện nay Sở TT và TT đang tập trung tổ chức nhiều lớp tập huấn trang bị cho Ban biên tập trang TTĐT của các đơn vị về các kỹ năng, nghiệp vụ biên tập, vận hành hiệu quả trang TTĐT như: kỹ năng viết tin, bài, những kiến thức, kinh nghiệm trong việc khai thác tư liệu để viết tin, bài; kỹ năng soạn tin tức; kỹ năng xử lý ảnh; kỹ năng duyệt tin, kiểm chứng thông tin để có nội dung chính xác. Ngoài ra còn có các lớp tập huấn nghiệp vụ quản trị hệ thống trang TTĐT cho cán bộ trực tiếp phụ trách trang TTĐT. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin của các trang TTĐT, Sở TT và TT tập trung làm tốt công tác quản lý hoạt động của các trang TTĐT theo Luật Báo chí; Luật Công nghệ thông tin, các nghị định, thông tư liên quan quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước và quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang TTĐT của các cơ quan Nhà nước. Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo cho các trang TTĐT hoạt động. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các Ban biên tập trang TTĐT của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khuyến cáo các địa phương, tổ chức có trang TTĐT tập trung nâng cao chất lượng, tập trung đổi mới giao diện sinh động, hấp dẫn bạn đọc hơn. Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền theo các văn bản pháp luật hiện hành và theo hướng giao cho các ban, đơn vị có chức năng thông tin, báo chí, đầu mối tham mưu, tổng hợp, thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận. Xây dựng quy chế hoạt động của trang TTĐT theo hướng gắn trách nhiệm của từng đồng chí thành viên; thực hiện nghiêm túc chế độ thi đua, khen thưởng. Tăng cường cơ sở vật chất trang, thiết bị chuyên dùng bảo đảm cho hoạt động của trang TTĐT, bảo đảm an ninh an toàn mạng trong quá trình vận hành./.

Nguồn: theo baonamdinh.com.vn
Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Hệ thống đánh giá hiện trạng công nghệ
Phần mềm quản lý Hồ sơ công việc
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình
Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Lộc
Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Hải Hậu
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết