Nghị định 11/2014/NĐ-CP ban hành nghị hoạt động thông tin khoa học công nghệNghị định 11/2014/NĐ-CP ban hành nghị hoạt động thông tin khoa học công nghệ
Thứ 2, Ngày 31 tháng 03 năm 2014
Ngày 18/02/2014, chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH&CN (Nghị định thay thế Nghị định 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004)
Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết