Định hướng phát triển của Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ khoa học và công nghệ
Thứ 3, Ngày 20 tháng 08 năm 2019
 
 Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở hợp nhất 3 trung tâm là: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.

        Việc hợp nhất các đơn vị sự nghiệp KHCN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trong Kế hoạch số 50/KH-TU của Tỉnh ủy Nam Định và Kế hoạch số 73/KH-UBND của UBND tỉnh Nam Định nhằm triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
       
        Đồng chí Bạch Ngọc Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định thành lập Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Trước khi hợp nhất, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ có địa điểm tại cụm công nghiệp An Xá – TP Nam Định có diện tích khuôn viên 4300 m2, diện tích nhà làm việc 3 tầng với tổng diện tích 900 m2, số cán bộ viên chức và lao động hợp đồng (LĐHĐ) là 16 người. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là nghiên cứu, ứng dụng, triển khai chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh.

 Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sử dụng nhờ nhà làm việc của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trung tâm đang sử dụng diện tích nhà làm việc 1500 m2 tại tòa nhà 7 tầng có địa điểm tại tòa nhà số 1A Trần Tế Xương – Tp Nam Định. Số cán bộ viên chức và LĐHĐ là 17 người. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, sửa chữa các phương tiện đo lường và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về đo lường; thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa và các dịch vụ về đào tạo, tư vấn, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

 Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ  có địa điểm tại tòa nhà 9 tầng tại Cụm công nghiệp An Xá – Tp Nam Định có diện tích khuôn viên 20000 m2, tòa nhà làm việc 9 tầng với tổng diện tích 5400 m2. Số cán bộ viên chức là 9 người. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là thông tin, thống kê khoa học và công nghệ và các dịch vụ về công nghệ thông tin.

 Sau khi hợp nhất 3 đơn vị thành Trung tâm mới có tên gọi là Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ khoa học và công nghệ được hoàn thiện cơ cấu tổ chức bao gồm 5 phòng chức năng: Phòng Nghiên cứu - Ứng dụng, Phòng Thông tin – Thống kê, Phòng Tổng hợp – Hành chính, Phòng Đo lường – Thử nghiệm và Sàn giao dịch thiết bị công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp; với 25 cán bộ viên chức và lao động hợp đồng, trong đó có 01 Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm và 02 Phó giám đốc. Như vậy, sau khi hợp nhất Trung tâm mới đã giảm được 01 đầu mối phòng  và 03 bộ phận; về nhân sự Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ chi thường xuyên vì thế đã giảm được ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho 28 biên chế,số lao động hợp đồng tăng hay giảm tùy thuộc vào nhu cầu công việc.

 Về trụ sở làm việc, dựa trên nhu cầu khai thác sử dụng, công năng và hiệu quả kinh tế khi sử dụng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các đối tác đến giao dịch, thuận lợi cho cán bộ làm việc, phù hợp đặc trưng, tính chất công việc và yêu cầu kỹ thuật. Trung tâm đã và sẽ tiến hành bàn giao trả lại cho tỉnh trụ sở Trung tâm cũ để tập trung về trụ sở chính là tòa nhà 9 tầng Cụm công nghiệp An Xá, ngoài ra thêm 01 tầng của tòa nhà 7 tầng số 1A Trần Tế Xương phục vụ cho công tác đo và thử nghiệm cơ lý hóa.

 Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ khoa học và công nghệ được tiếp nhận cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và có chức năng nhiệm vụ bao trùm chức năng nhiệm vụ của 3 trung tâm trước đây. Ngoài ra, Trung tâm được bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ khai thác vận hành Sàn giao dịch thiết bị công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp. Theo cơ chế tự chủ 100% thì Ngân sách nhà nước chỉ chi cho đầu tư phát triển của Trung tâm, đối với các nhiệm vụ cần thiết nhà nước sẽ đặt hàng giao nhiệm vụ cho Trung tâm thông qua hợp đồng dịch vụ sự nghiệp công hoặc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

 Như vậy sau khi hợp nhất, Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ khoa học và công nghệ đã được tinh gọn về bộ máy tổ chức nhân sự, tập trung nguồn lực đủ mạnh, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trên địa bàn tỉnh.

           Giao quyền chủ động cao cho Trung tâm trong việc tự chủ về tài chính, tổ chức và hoạt động; nâng cao tính năng động của người lao động, đưa hoạt động của Trung tâm theo hướng doanh nghiệp. từng bước giảm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước.


Lan Hương
Phòng Thông tin - Thống kê

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết