Phần mềm đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Lộc
Thứ 4, Ngày 09 tháng 01 năm 2013

 Phần mềm giúp quản lý thông tin liên quan tới đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của từng hộ dân nằm trong diện đền bù, quy hoạch của các công trình dự án một cách nhanh chóng, chính xác.


1. Công trình thực hiện:

+  Mã dự án

+ Tên dự án

+ Số quyết định

2. Danh sách hộ dân

Họ tên chủ hộ Số CMND chủ hộ Số pha Địa chỉ Xã/ Thị trấn: chỉ địa điểm nằm trong phạm vi mà công trình đi qua. Họ tên người ủy quyền Số CMND người ủy quyền

3. Thông tin đền bù, hỗ trợ của hộ dân

3.1Bồi thường đất đai

Gồm các thông tin sau: Tên hạng mục, đơn vị, số lượng, đơn giá, mức BTHT, thành tiền với biểu tượng

Ta sẽ đi vào chi tiết từng hạng mục của bồi thường đất đai

-      Bản đồ giải phóng mặt bằng: gồm thông tin: Tờ BĐ GPMB, Thửa BĐ GPMB, lấy từ thông tin chi tiết của hộ dân.

-      Thông tin bồi thường đất ở nông thôn.

Gồm các thông tin sau: Tên hạng mục, Vị trí, đơn giá, diện tích, mức bồi thường

Hệ thống sẽ tự động liệt kê các giá của vị trí tương ứng với xã, thị trấn của hộ dân đó, người dùng chỉ việc lựa chọn địa điểm, khu vực, rồi nhập diện tích, mức bồi thường, hệ thống tự động tính thành tiền.

-      Thông tin bồi thường đất nông nghiệp:

3.2. Bồi thường tài sản, vật kiến trúc

-      Thông tin bồi thường Tài sản, VKT bao gồm: Hạng mục, Đơn vị tính, số lượng, đơn giá, hệ số, hệ số khác, thành tiền

3.3. Bồi thường cây trồng, vật nuôi

-      Thông tin bồi thường cây trồng, vật nuôi bao gồm: Hạng mục, Đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền

-      Chi tiết bồi thường cây trồng, vật nuôi

3.4. Hỗ trợ chính sách

-      Thông tin bồi hỗ trợ chính sách bao gồm: Tên chính sách, Đơn vị tính, số

3.4. Hỗ trợ khác

-      Thông tin bồi hỗ trợ khác bao gồm: Tên hỗ trợ, Số tiền hỗ trợ

4.     Quản lý danh mục

Những user có quyền quản trị có thể chỉnh sửa và cập nhật nội dung cho phần danh mục, từ menu danh mục, chọn các danh mục cần thực hiện

4.1. Danh mục hạng mục

-      Thông tin danh mục hạng mục gồm có: Mã hạng mục, Tên hạng mục, Đơn giá, Đơn vị tính, Loại hạng mục

4.2. Danh mục chính sách hỗ trợ

-      Thông tin danh mục chính sách hỗ trợ gồm có: Mã chính sách, Tên chính sách, Đơn giá, Đơn vị tính

4.3. Danh mục giá đất nông nghiệp

-      Thông tin danh mục giá đất nông nghiệp gồm có: Mã đất, Tên đất, Đơn giá, giá đất

4.4. Danh mục giá đất ở nông thôn ONT

-      Thông tin danh mục giá đất ở nông thôn ONT gồm có: Xã/Thị trấn, Tên đường, Tên đoạn đường/Khu vực, Vị trí, giá đất

4.5. Danh mục phòng ban

-      Thông tin danh mục phòng ban gồm có: Tên phòng ban, ghi chú

4.6. Danh mục Xã/Thị trấn

-      Thông tin danh mục Xã/Thị trấn gồm có: Tên xã, Đại diện xã/Thị trấn

-      Thông tin thành viên: Tên đăng nhập, Họ tên, Phòng ban, mật khẩu, số điện thoại cố định, số di động, Email, địa chỉ, Quyền quản trị.

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết