Phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình
Thứ 4, Ngày 09 tháng 01 năm 2013

 Phần mềm giúp quản lý các dự án đầu tư xây dựng do tỉnh quản lý điều hành theo một hệ thống số liệu thống nhất bằng phần mềm, đảo bảo theo dõi đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin vốn đầu tư, khối lượng thực hiện, khối lượng vốn giải ngân, tình hình quyết toán các dự án, thông tin đấu thầu, …


 

1. Công trình thực hiện:

 

Mã công trình Tên công trình Loại công trình Nhóm dự án Ngành nghề ( Hay lĩnh vực) Loại nguồn vốn: Ở đây là tìm những công trình mà đã được nguồn vốn nào đó đã bố trí.

 

2. Phê duyệt công trình

 

+ Nhập các thông tin phê duyệt như hình trên

 

+ Bấm vào nút “Cập nhật” để lưu lần phê duyệt vào hệ thống

 

+ (Tổng đầu tư): Mặc định sẽ bằng tổng các chi phí nhưng nếu người dùng tự nhập vào thì hệ thống sẽ lấy giá trị tự nhập vào.

 

+ Lần điều chỉnh phê duyệt sẽ được hệ thống tự động tăng theo các lần phê duyệt.

 

  3. Lập dự toán

 

Từ màn hình danh sách công trình thực hiện, ta bấm vào dòng tương ứng của công trình đó, các module lập dự toán sẽ hiển thị bên dưới:

 

-      Mọi thao tác thêm một lần điều chỉnh dự toán cho công trình cũng thao tác giống như bước phê duyệt.

 

-      Số lần điều chỉnh dự toán là vô hạn.

 

-      Ngoài ra, lập dự toán còn có mục bổ sung dự toán cho lần điều chỉnh nào đó. Muốn bổ sung, ta bấm vào nút “Bổ sung.

 

-      Sau khi nhập thông tin bổ sung dự toán, ta bấm vào nút “Cập nhật” để lưu lần bổ sung đó vào hệ thống.

 

Chú ý:

 

Tổng dự toán không được lớn hơn Tổng mức đầu tư Tổng dự toán sau khi được bổ sung.Nếu điều chỉnh tăng lên: Tổng dự toán cuối cùng cũng không được lớn hơn Tổng mức đầu tưNếu điều chỉnh giảm xuống: Nếu điểu chỉnh tổng dự toán bổ sung cuối cùng ra một số âm, hệ thống sẽ cảnh báo.

 

4. Kế hoạch đấu thầu

 

Phải có kế hoạch đấu thầu thì mới có kết quả đấu thầu của gói thầu tương ứng đó. Vì thế, nếu không tồn tại gói thấu thì sẽ không tạo được kết quả đấu thầu cho gói thầu đó.

 

5. Quyết toán

 

Thông tin quyết toán cũng bao gồm cụ thể các chi phí thành phần như các mục phê duyệt, lập dự toán.

 

6. Vốn phải bố trí

 

+ Sau khi nhập thông tin Ngân sách Tỉnh, Ngân sách khác, bấm vào nút “Cập nhật” để lưu vào hệ thống.

 

+ Từ số vốn vừa nhập vào, hệ thống sẽ lấy đây là cơ sở để kiểm tra số vốn bố trí cho công trình theo từng năm.

 

-      Chú ý:

 

Tổng số vốn bố trí cho công trình ở module “Ngân sách đã bố trí” của các năm theo từng loại: ngân sách tỉnh, ngân sách khác không thể vượt quá số vốn Ngân sách tỉnh hay ngân sách khác cần phải bố trí cho công trình.

 

7. Vốn đã bố trí cho công trình

 

              Sau khi nhập vốn đã bố trí cho từng năm, bấm nút “Cập nhật” để lưu vào hệ thống

 

-      Chú ý:

 

+ Muốn cập nhật thông tin vốn đã bố tri cho công trình thì bắt buộc công trình này đã phải có thông tin vốn phải bố trí là bao nhiêu ( Trong đó cụ thể: Vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách khác cần phải bố trí), nếu không hệ thống sẽ thông báo như sau:

 

 + Khi cập nhật số liệu vốn đã bố trí vào hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra tổng số đã bố trí cho công trình theo từng loại (ngân sách tỉnh, ngân sách khác) không vượt quá số vốn phải bố trí cho công trình theo từng loại đó.

 

8. Ước khối lượng thực hiện

 

9. Nguồn vốn đã giải ngân

 

10. Vốn còn thiếu so với ước KLTH

 

-      Hệ thống sẽ tự động tính giá trị vốn còn thiếu so với tổng giá trí vốn ước KLTH và tổng vốn đã bố trí của tất cả các năm để đưa ra giá trị còn thiếu

 

-      Công thức tính như sau:

 

Vốn còn thiếu so với ước KLTH, ký hiệu (A) Tổng giá trị vốn ước KLTh, ký hiệu (B) Tổng vốn đã bố trí, ký hiệu (C)

 

Công thức: A= B-C

 

11.  Vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư

 

-      Hệ thống sẽ tự động tính giá trị vốn còn thiếu so với tổng tổng mức đầu tư và tổng vốn đã bố trí của tất cả các năm để đưa ra giá trị còn thiếu

 

-      Công thức tính như sau:

 

Vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư, ký hiệu (A) Tổng mức đầu tư, tổng này sẽ lấy ở lần điều chỉnh phê duyệt cuối cùng, ký hiệu (B) Tổng vốn đã bố trí, ký hiệu (C)

 

Công thức: A= B-C

 

12.  Công trình quyết toán

 

13.   Lập báo cáo

 

-      Các tiêu chí công trình để xuất báo cáo:

 

+ Mã công trình

 

+ Tên công trình

 

+ Tổng mức đầu tư: hỗ trợ 3 tiêu chí: Có thể bằng, lớn hơn, hoặc nhỏ hơn giá trị nhập vào.

 

+ Nhóm dự án

 

+ Loại công trình

 

+ Ngành nghề ( Lĩnh vực)

 

+ Nguồn vốn : Những công trình được nguồn vốn nào đó bố trí cho các năm

 

+ Từ năm nào tới năm nào : Năm ở đây là năm mà công trình đã được bố trí vốn. Nếu công trình mà chưa được bố trí vốn thì sẽ không được xuất báo cáo

 

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết