Hệ thống đánh giá hiện trạng công nghệ
Thứ 5, Ngày 24 tháng 04 năm 2014

Phần mềm giúp đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp tự cập nhật thông tin về Thiết bị,  Nhân lực, Thông tin và Tổ chức, quản lý. Từ đó, hệ thống sẽ tự động tổng hợp số liệu và đánh giá hiện trạng công nghệ của doanh nghiệp so với mặt bằng chung của ngành và của toàn tỉnh.

Một số các chức năng chính của phần mềm:


+ Thủ tục hành chính

Liệt kê các thủ tục hành chính liên quan tới từng phòng quản lý tại Sở Công Thương tỉnh Nam Định

+ Văn bản quy phạm pháp luật

Liệt kê tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được phân theo các Loại, hoàn toàn tự động theo sự phân chia mức loại.

+ Đánh giá hiện trạng công nghệ

Đánh giá hiện trạng công nghệ theo từng ngành và toàn tỉnh Nam Định

+ Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể trực tiếp gửi bản đăng ký trực tuyến về cho đơn vị quản lý, sau đó đơn vị quản lý thực hiện việc phê duyệt và tạo tài khoản đăng nhập hệ thống cho doanh nghiệp đó. Sau khi tạo tài khoản xong thì doanh nghiệp có thể tự động đưa lên thông tin về hiện trạng công nghệ của mình.

+ Liên hệ

+ Doanh nghiệp

Liệt kê tất cả các doanh nghiệp đã đăng ký với hệ thống

+ THIO

Liệt kê thang điểm của đánh giá hiện trạng công nghệ theo các tiêu chí T, H, I, O theo từng năm điều tra.

+ Thiết bị

Liệt kê danh sách tất cả các thiết bị; công nghệ sản xuất; Chuyển giao, ứng dụng công nghệ, sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trong tất cả các năm điều tra.

+ Nhân lực

Liệt kê tất cả danh sách điểm thống kê nhân lực của doanh nghiệp theo từng năm điều tra

+ Màn hình thông tin

Liệt kê tất cả danh sách điểm thống kê thông tin của doanh nghiệp theo từng năm điều tra.

+ Quản lý, tổ chức

Liệt kê tất cả danh sách điểm thống kê quản lý, tổ chức của doanh nghiệp theo từng năm điều tra.

+ THIO của doanh nghiệp

Đánh giá tiêu chí THIO của doanh nghiêp, so sánh với ngành của doanh nghiệp đó

+ Thống kê

Thống kê điểm đánh giá của các doanh nghiệp theo từng năm

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết