Các cuộc điều tra năm 2013
Thứ 6, Ngày 13 tháng 09 năm 2013
Năm 2013 ngoài chế độ báo cáo thống kê về khoa học công nghệ hàng năm có hai cuộc điều tra là: Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN và Điều tra Nhận thức của công chúng về KH&CN

ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013


             Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2013 được thực hiện theo Quyết định số 2452/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 

 ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013


             Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013 được thực hiện theo Quyết định số 2453/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Phim Khoa học công nghệ
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Khoa học công nghệ
Hình ảnh hoạt động
Website liên kết