Nhiệm vụ đo lường thử nghiệm

Nhiệm vụ đo lường thử nghiệm

Thực hiện các nhiệm vụ về kỹ thuật đo lường nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về đo lường. Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, sửa chữa các phương tiện đo lường và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về đo lường;