Lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng

Lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng

Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm, Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;