Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị hỗ trợ khởi nghiệp

Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị hỗ trợ khởi nghiệp

Xây dựng, cập nhật, bảo vệ khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin công nghệ của tỉnh; cung cấp, giải đáp hướng dẫn tra cứu thông tin công nghệ, thiết bị; vận hành sàn giao dịch công nghệ, thiết bị trực tuyến; tổ chức các hoạt động dịch vụ, môi giới, chuyển giao công nghệ, kết nối cung cầu, mua bán công nghệ; tổ chức các hoạt động liên quan đến thị trường khoa học và công nghệ;